Spotify เผยมีผู้ใช้งานทั่วโลก 140 ล้านคนแล้ว

Spotify ประกาศตัวเลขผู้ใช้งานทั่วโลกล่าสุดว่ามี 140 ล้านคนแล้ว โดยตัวเลขเป็นการรวมทั้งผู้ใช้แบบฟรีและเสียเงินรวมกัน เมื่อเดือนมีนาคม Spotify บอกว่า มีผู้ใช้งานแบบเสียเงิน 50 ล้านคน แต่ไม่ได้บอกผู้ใช้งานทั้งหมด ถ้าจะหาว่าตอนนี้มีผู้ใช้เสียเงินเท่าใดคงต้องคำนวณกันเอาเอง จำนวนผู้ใช้ Spotify ยังคงรักษาระดับที่สูงและทิ้งห่าง Apple Music ไว้ได้ ซึ่งแอปเปิลเปิดเผยตัวเลขล่าสุดในงาน WWDC ว่ามีผู้ใช้งานแบบเสียเงิน (เพราะไม่มีแบบฟรี) 27 ล้านคน ที่มา: Spotify และ Apple Insider Topics:  Spotify Music Streaming


Read Continue…. :

Spotify ประกาศตัวเลขผู้ใช้งานทั่วโลกล่าสุดว่ามี 140 ล้านคนแล้ว โดยตัวเลขเป็นการรวมทั้งผู้ใช้แบบฟรีและเสียเงินรวมกัน

เมื่อเดือนมีนาคม Spotify บอกว่ามีผู้ใช้งานแบบเสียเงิน 50 ล้านคน แต่ไม่ได้บอกผู้ใช้งานทั้งหมด ถ้าจะหาว่าตอนนี้มีผู้ใช้เสียเงินเท่าใดคงต้องคำนวณกันเอาเอง

จำนวนผู้ใช้ Spotify ยังคงรักษาระดับที่สูงและทิ้งห่าง Apple Music ไว้ได้ ซึ่งแอปเปิลเปิดเผยตัวเลขล่าสุดในงาน WWDC ว่ามีผู้ใช้งานแบบเสียเงิน (เพราะไม่มีแบบฟรี) 27 ล้านคน

ที่มา: Spotify และ Apple Insider

alt=

Source : Spotify เผยมีผู้ใช้งานทั่วโลก 140 ล้านคนแล้ว

Be the first to comment on "Spotify เผยมีผู้ใช้งานทั่วโลก 140 ล้านคนแล้ว"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*