AMD เผยแผนสถาปัตยกรรม Zen 2, Zen 3, Radeon Navi ใช้กระบวนการผลิต 7nm

นอกจากเปิดตัวสินค้าใหม่แล้ว AMD ยังเผยแผนการพัฒนาสถาปัตยกรรมซีพียู-จีพียูในระยะยาวอีก 3 ปีข้างหน้า (2017-2020) ดังนี้ ซีพียู เราจะได้เห็นสถาปัตยกรรม Zen 2 ที่ใช้กระบวนการผลิต 7 นาโนเมตร และ Zen 3 ที่ใช้กระบวนการผลิต 7nm+ รุ่นปรับปรุง โดยกำหนดของ Zen 3 จะอยู่ราวปี 2020 และ Zen 2 จะอยู่ตรงกลางระหว่างนั้น จีพียู ถัดจากจีพียูสถาปัตยกรรม Vega ตัวต่อไปคือสถาปัตยกรรม Navi ที่ใช้กระบวนการผลิต 7 นาโนเมตรเช่นกัน และ Radeon รุ่นถัดไปที่ยังไม่ระบุชื่อในปี 2020 AMD ยังระบุว่าช่วงหลังการพัฒนาฮาร์ดแวร์ตามกฎของมัวร์เริ่มช้าลง บริษัทจึงมองหาเทคนิคใหม่ๆ แทนการอัดจำนวนทรานซิสเตอร์เพียงอย่างเดียว โดยเรียกมันว่า Moore’s Law+ เทคนิคที่ใช้มีทั้งการผนวกคอมโพเนนต์อื่นๆ เข้ามาในหน่วยประมวลผล (เช่น หน่วยความจำแบบ HBM), การใช้เทคนิคซอฟต์แวร์ และการเชื่อมต่อคอมโพเนนต์ด้วย Infinity Fabric เป็นต้น ที่มา – AMD Topics:  AMD Zen Radeon Hardware Processor GPU CPU


Next detail…. :

นอกจากเปิดตัวสินค้าใหม่แล้ว AMD ยังเผยแผนการพัฒนาสถาปัตยกรรมซีพียู-จีพียูในระยะยาวอีก 3 ปีข้างหน้า (2017-2020) ดังนี้

ซีพียู เราจะได้เห็นสถาปัตยกรรม Zen 2 ที่ใช้กระบวนการผลิต 7 นาโนเมตร และ Zen 3 ที่ใช้กระบวนการผลิต 7nm+ รุ่นปรับปรุง โดยกำหนดของ Zen 3 จะอยู่ราวปี 2020 และ Zen 2 จะอยู่ตรงกลางระหว่างนั้น

จีพียู ถัดจากจีพียูสถาปัตยกรรม Vega ตัวต่อไปคือสถาปัตยกรรม Navi ที่ใช้กระบวนการผลิต 7 นาโนเมตรเช่นกัน และ Radeon รุ่นถัดไปที่ยังไม่ระบุชื่อในปี 2020

No Description

No Description

AMD ยังระบุว่าช่วงหลังการพัฒนาฮาร์ดแวร์ตามกฎของมัวร์เริ่มช้าลง บริษัทจึงมองหาเทคนิคใหม่ๆ แทนการอัดจำนวนทรานซิสเตอร์เพียงอย่างเดียว โดยเรียกมันว่า Moore’s Law+ เทคนิคที่ใช้มีทั้งการผนวกคอมโพเนนต์อื่นๆ เข้ามาในหน่วยประมวลผล (เช่น หน่วยความจำแบบ HBM), การใช้เทคนิคซอฟต์แวร์ และการเชื่อมต่อคอมโพเนนต์ด้วย Infinity Fabric เป็นต้น

No Description

ที่มา – AMD

Source : AMD เผยแผนสถาปัตยกรรม Zen 2, Zen 3, Radeon Navi ใช้กระบวนการผลิต 7nm

Be the first to comment on "AMD เผยแผนสถาปัตยกรรม Zen 2, Zen 3, Radeon Navi ใช้กระบวนการผลิต 7nm"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*