เวทีรับฟังความเห็นพ.ร.บ.ประกันสุขภาพภาคอีสาน

เวทีรับฟังความเห็นพ.ร.บ.ประกันสุขภาพภาคอีสาน เสนอ 15 ประเด็น ปรับโครงสร้าง ปรับคำนิยาม การให้เงินเหมาจ่ายรายหัวตามการบริการ ด้านประชาชนไม่เห็นด้วย เพราะคนจนลำบากมากกว่าเดิม เวทีรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จัดโดยคณะอนุกรรมการดำเนินงานประชาพิจารณ์พิจารณา ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีประเด็นที่พิจารณ์แก้ไข คือ 1. การจ่ายเงินกองทุนให้กับหน่วยงาน องค์กร ในการสนับสนุน สร้างเสริมสุขภาพ ให้รวมถึงหน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรชุมชน องค์กรเอกชนและภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรที่สนับสนุนส่งเสริมป้องกันโรค และสามารถรับเงินสนับสนุนโดยตรงได้ ไม่ต้องผ่านหน่วยบริการหรือ ควรให้สนับสนุน ถึงการร่วมให้คำปรึกษา ส่งเสริมดูแลผู้ป่วย กระตุ้นให้ฟื้นฟูผู้ป่วย คนพิการ ยกตัวอย่าง ที่กลุ่ม HIV กลุ่มผู้ป่วยมะเร็ง ร่วมจัดกระบวนการดูแลตัวเอง โดยให้ได้รับเงินจากกองทุนหลักประกันฯ กองทุนตำบลฯ โดยตรงไม่ผ่านหน่วยบริการ หากประชาชนสนับสนุนแนวคิดนี้ ประชาชนต้องหัวมาดูแลตัวเอง และมีส่วนร่วมกับการเปลี่ยนแปลง 2


Read Continue…. :

เวทีรับฟังความเห็นพ.ร.บ.ประกันสุขภาพภาคอีสาน เสนอ 15 ประเด็น ปรับโครงสร้าง ปรับคำนิยาม การให้เงินเหมาจ่ายรายหัวตามการบริการ ด้านประชาชนไม่เห็นด้วย เพราะคนจนลำบากมากกว่าเดิม

เวทีรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เวทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จัดโดยคณะอนุกรรมการดำเนินงานประชาพิจารณ์พิจารณา ร่างพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีประเด็นที่พิจารณ์แก้ไข คือ

1. การจ่ายเงินกองทุนให้กับหน่วยงาน องค์กร ในการสนับสนุน สร้างเสริมสุขภาพ ให้รวมถึงหน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรชุมชน องค์กรเอกชนและภาคเอกชนที่ไม่แสวงหากำไรที่สนับสนุนส่งเสริมป้องกันโรค และสามารถรับเงินสนับสนุนโดยตรงได้ ไม่ต้องผ่านหน่วยบริการหรือ ควรให้สนับสนุน ถึงการร่วมให้คำปรึกษา ส่งเสริมดูแลผู้ป่วย กระตุ้นให้ฟื้นฟูผู้ป่วย คนพิการ ยกตัวอย่าง ที่กลุ่ม HIV กลุ่มผู้ป่วยมะเร็ง ร่วมจัดกระบวนการดูแลตัวเอง โดยให้ได้รับเงินจากกองทุนหลักประกันฯ กองทุนตำบลฯ โดยตรงไม่ผ่านหน่วยบริการ

หากประชาชนสนับสนุนแนวคิดนี้ ประชาชนต้องหัวมาดูแลตัวเอง และมีส่วนร่วมกับการเปลี่ยนแปลง

2. การแก้ไขพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยให้ สปสช. มีอำนาจในการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์และอุปกรณ์ ที่จำเป็น  มีอำนาจต่อรอง โปร่งใส

3. การปรับโครงสร้างกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จากเดิมที่มีรมว.สาธารณสุขเป็นประธาน 

-ปลัดกระทรวงและผอ.สำนักงบประมาณ 8 คน โดยจะลดเหลือ 6 คน แต่จะปรับให้ปลัดก.สาธารณสุข เป็นรองประธาน

– ผู้แทน อปท. 4 จะลดให้เหลือ 3 คน

– ผู้แทนองค์กรเอกชน 5 คน เหมือนเดิม 

– ผู้แทนวิชาชีพสาธารณสุข 5 คน จะเพิ่มเป็น 6 คน

– ผู้ทรงคุณวุฒิ จาก 7 คน เหลือ 5 คน จากเดิมที่ไม่มี
แต่จะขอเพิ่มผู้แทนหน่วยบริการ 7 คน(ผู้แทนหน่วยบริการในสังกัดกระทรวง 3 คน)
ผู้แทนรพ.มหาลัย 1 
ผู้แทนจากรพ.สายทหารหรือตำรวจ 1
ผู้แทนรพ.อปท. 1
ผู้แทน รพ.เอกชน1
ข้อนี้ เดิม ตัวแทน ปชช.ที่มีตั้ง 48 ล้านคนทั้งประเทศ มีแค่ 5 คน
ที่เหลือ เป็นคนของรัฐ ทั้งในส่วนราชการ ท้องถิ่น
แถมจะให้ ก.สาธารณสุข มานั่งเป็นรองประธาน แทนรมต. ได้อีก

4.การปรับโครงสร้างกรรมการควบคุมฯ
1. เพิ่มตำแหน่งให้ รองปลัด 1 คน อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1
2.เพิ่มผู้แทนจากสภาวิชาชีพ 5 คน เป็น 7 คน
3. ผู้แทน อปท. จาก 4 คน เหลือ 3 คน
4. ผู้แทนราชวิทยาลัยเฉพาะทาง จาก 4 คน เพิ่มเป็น 6 คน
5. ลดผู้แทนผู้ประกอบโรคศิลป์ จาก 3 คน เหลือ 2 คน
6. ผู้แทนองค์กรเอกชน 5 คน (มีเสียงส่วนน้อย เสนอให้เพิ่มเป็น 10 คน )

5.ให้แยกเงินเดือน ค่าตอบแทนภาครัฐจากค่าหัวหลักประกันฯ

6.ยกเลิกการร่วมจ่าย
ตัวอย่าง ความเดือดร้อน ที่ต้องร่วมจ่าย สร้างความไม่เป็นธรรม หรืออาจจะเปิดช่องทาง ให้ รพ. เรียกเก็บได้

7.ต้องครอบคลุมทุกคนในไทย โดยเสนอกรณี พิสูจน์สัญชาติ แต่น่าจะไม่ให้รวม แรงงานข้ามชาติ แรงงานแฝง

8.หาก สปสช. มีเงินอุดหนุน ดำเนินการบริหารจัดการแทนองค์กรอื่น มีรายได้ไม่ต้องส่งคืนคลัง..

9.คุณสมบัติของผู้สมัครเลขาธิการฯ

10.แก้คำนิยาม “บริการสาธารณสุข” เป็นบริการด้านการแพทย์..ซึ่งให้โดยตรงแก่บุคคล และให้รวมถึง การสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขด้วย

11.ให้เงินเหมาจ่ายรายหัว เงินที่เหลือจากการบริการ ให้รับเข้าเป็นเงินบำรุงโรงพยาบาลได้ ไม่ต้องส่งคืนคลัง

12.เงินช่วยเหลือผู้ให้บริการ(แพทย์ พยาบาล จนท.) ให้ครอบคลุมทุกสิทธิ

13.เงินช่วยเหลือตามมาตรา 41 ให้ครอบคลุมทุกสิทธิและยกเลิกการไล่เบี้ย ตามมาตรา 42

14.เพิ่มคำนิยาม เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หมายถึง เงินที่มีวัตุถุประสงค์เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขและค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ(ถ้าตาม พ.ร.บ. 2545 คือ รพ. หรือคลินิค เท่านั้น)

15.คำนิยาม ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุข หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องจำเป็น เช่น ค่าใช้จ่ายต่างๆ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่า OT ค่าดำเนินการ ค่าเสื่อม

อย่างไรก็ตาม เวทีรับฟังความคิดเห็นบรรยากาศส่อเค้าวุ่น ประชาชนไม่ยอมให้แก้กฎหมาย โดยอ้างว่าแก้แล้วแย่ คนจนลำบากมากกว่าเดิม

Source : เวทีรับฟังความเห็นพ.ร.บ.ประกันสุขภาพภาคอีสาน

Be the first to comment on "เวทีรับฟังความเห็นพ.ร.บ.ประกันสุขภาพภาคอีสาน"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*