ออมสิน หั่นดอกเบี้ยเงินกู้ MRR และ MOR เหลือ 7.00% 

ออมสิน ลดดอกเบี้ยเงินกู้ MRR และ MOR เหลือ 7.00% พร้อมเสนอ 'โครงการลดดอกเบี้ยให้ประชาชนรายย่อย' คืนดอกเบี้ย 30%  ให้ลูกค้าเงินกู้ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน  เปิดเผยว่า ธนาคารออมสิน ได้พิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี หรือ MRR และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชี หรือ MOR จาก 7.125%  ต่อปี และ 7.10% ต่อปี ตามลำดับ เหลือ 7.00% ต่อปี เท่ากัน เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และลดภาระให้แก่ลูกค้าสินเชื่อ SMEs สินเชื่อรายย่อย และสินเชื่อบุคคลของธนาคารฯ  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค.2560 เป็นต้นไป ที่ผ่านมา ธนาคารออมสิน ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ย MRR ต่ำกว่าดอกเบี้ย MRR เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ ซึ่งได้ปรับลดล่วงหน้ามาก่อนสถาบันการเงินอื่นครั้งหนึ่งแล้วเมื่อต้นปี 2560 และหลังจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้ ยังทำให้ธนาคารออมสิน มีอัตราดอกเบี้ย MRR และ MOR ต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของระบบธนาคารพาณิชย์        นอกจากนี้ ธนาคารออมสิน ยังมีนโยบายดำเนินโครงการลดดอกเบี้ยให้ประชาชนรายย่อย สำหรับลูกค้าธนาคารฯ ที่ประสบปัญหาจากภาวะเศรษฐกิจ ทำให้ความสามารถในการหารายได้ลดลง โดยจะช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อที่มีวงเงินกู้รวม รายละไม่เกิน 300,000 บาท  เป็นลูกค้าที่ผ่อนชำระเงินกู้รายเดือนเป็นปกติครบถ้วนตามเงื่อนไข  ซึ่งธนาคารฯ คืนดอกเบี้ยให้ 30% ของดอกเบี้ยที่ชำระมา เช่น เสียดอกเบี้ย  7.0%  จะได้คืน 2.1%  โดยจะทำการโอนเงินคืนเข้าบัญชีลูกค้าในช่วงเดือนธันวาคม 2560  –  มกราคม 2561  คาดว่าจะมีลูกค้าที่มีคุณสมบัติสามารถเข้าโครงการได้ประมาณ 950,000 ราย  ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือกับกระทรวงการคลัง ก่อนจะดำเนินการ


Next detail…. :

ออมสิน ลดดอกเบี้ยเงินกู้ MRR และ MOR เหลือ 7.00% พร้อมเสนอ 'โครงการลดดอกเบี้ยให้ประชาชนรายย่อย' คืนดอกเบี้ย 30%  ให้ลูกค้าเงินกู้

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน  เปิดเผยว่า ธนาคารออมสิน ได้พิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี หรือ MRR และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เบิกเกินบัญชี หรือ MOR จาก 7.125%  ต่อปี และ 7.10% ต่อปี ตามลำดับ เหลือ 7.00% ต่อปี เท่ากัน เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และลดภาระให้แก่ลูกค้าสินเชื่อ SMEs สินเชื่อรายย่อย และสินเชื่อบุคคลของธนาคารฯ  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค.2560 เป็นต้นไป

ที่ผ่านมา ธนาคารออมสิน ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ย MRR ต่ำกว่าดอกเบี้ย MRR เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ทั้งระบบ ซึ่งได้ปรับลดล่วงหน้ามาก่อนสถาบันการเงินอื่นครั้งหนึ่งแล้วเมื่อต้นปี 2560 และหลังจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้ ยังทำให้ธนาคารออมสิน มีอัตราดอกเบี้ย MRR และ MOR ต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของระบบธนาคารพาณิชย์

 


    

นอกจากนี้ ธนาคารออมสิน ยังมีนโยบายดำเนินโครงการลดดอกเบี้ยให้ประชาชนรายย่อย สำหรับลูกค้าธนาคารฯ ที่ประสบปัญหาจากภาวะเศรษฐกิจ ทำให้ความสามารถในการหารายได้ลดลง โดยจะช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อที่มีวงเงินกู้รวม รายละไม่เกิน 300,000 บาท  เป็นลูกค้าที่ผ่อนชำระเงินกู้รายเดือนเป็นปกติครบถ้วนตามเงื่อนไข  ซึ่งธนาคารฯ คืนดอกเบี้ยให้ 30% ของดอกเบี้ยที่ชำระมา เช่น เสียดอกเบี้ย  7.0%  จะได้คืน 2.1%  โดยจะทำการโอนเงินคืนเข้าบัญชีลูกค้าในช่วงเดือนธันวาคม 2560  –  มกราคม 2561  คาดว่าจะมีลูกค้าที่มีคุณสมบัติสามารถเข้าโครงการได้ประมาณ 950,000 ราย  ขณะนี้อยู่ระหว่างหารือกับกระทรวงการคลัง ก่อนจะดำเนินการ

Source : ออมสิน หั่นดอกเบี้ยเงินกู้ MRR และ MOR เหลือ 7.00% 

Be the first to comment on "ออมสิน หั่นดอกเบี้ยเงินกู้ MRR และ MOR เหลือ 7.00% "

Leave a comment

Your email address will not be published.


*