สนช.ผ่าน ร่าง พ.ร.บ.พรรคการเมือง วาระ 3 เคาะทุนตั้งพรรค 1 ล้าน

ที่ประชุม สนช.ลงมติให้ความเห็นชอบผ่านร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองในวาระที่ 3 แล้ว เคาะพรรคการเมืองทุนประเดิมตั้งพรรคการเมือง 1 ล้านบาท   ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติ 180 เสียงเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ในวาระที่ 3 ให้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย โดยมีผู้งดออกเสียง 3 เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง 1 เสียง  ซึ่งก่อนหน้านี้ พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม ประธานกรรมาธิการวิสามัญ ชี้แจงหลักการของร่างกฎหมายฉบับนี้ ใน 3 ประเด็น ได้แก่ การส่งเสริมให้สมาชิกพรรคการเมืองมีส่วนในการเป็นเจ้าของพรรคโดยให้สิทธิเสนอ และคัดเลือกผู้ลงสมัครรับเลือกแบบแบ่งเขต และแบบบัญชีรายชื่อ  ให้สมาชิกจ่ายค่าบำรุงพรรคการเมืองไม่เกินปีละ 100 บาท โดยมีธนาคารของรัฐอำนวยความสะดวกพรรคในการเก็บเงิน  และให้พรรคการเมืองมีการจัดตั้งสาขาพรรคในแต่ละภาค โดยมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 500 คน และมีตัวแทนพรรคประจำจังหวัด ภายใน 1 ปี โดยจะมีผลต่อการจัดสรรเงินทุนพัฒนาพรรคการเมือง โดยก่อนหน้าการพิจารณาในวาระที่ 2 เรียงลำดับรายมาตรา ในมาตราที่ว่าด้วยเงินทุนประเดิมพรรค กรรมาธิการเสียงข้างมากได้แก้ไขจากร่างเดิมที่กำหนดให้พรรคการเมืองต้องมีทุนประเดิม 1 ล้านบาทโดยเก็บจากผู้ร่วมจัดตั้งพรรคต้องร่วมกันจ่ายคนละไม่น้อยกว่า 1,000 บาทแต่ไม่เกิน 30,000 บาทมาเป็นพรรคการเมืองให้มีทุนประเดิมไม่น้อยกว่าจำนวนที่ กกต.เคยกำหนดเป็นค่าใช้จ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบ่งเขตในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา ที่ กกต.กำหนดไว้ที่ 1.5 ล้านบาท โดยที่ประชุม สนช.มีมติ 109 ต่อ 95 เสียง ยึดตามที่กรรมาธิการเสียงข้างน้อยที่สงวนไว้ ไม่ยืนตามที่กรรมาธิการเสียงข้างมากได้มีการปรับแก้ โดยให้การจัดตั้งพรรคการเมือง จะต้องมีทุนประเดิม 1 ล้านบาท โดยผู้ร่วมจัดตั้งพรรคร่วมกันจ่ายคนละไม่น้อยกว่า 1,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท ส่วนเรื่องการให้สมาชิกพรรคในแต่ละเขตการเลือกตั้ง เลือกตัวแทนผู้ลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต และแบบบัญชีรายชื่อ นายอุดม รัฐอมฤต กรรมาธิการเสียงข้างน้อย เห็นว่าการจัดตั้งพรรคตามเขตการเลือกตั้งแบบถาวร ไม่สามารถทำได้เนื่องจาก กกต.


Read all…. :

ที่ประชุม สนช.ลงมติให้ความเห็นชอบผ่านร่างพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองในวาระที่ 3 แล้ว เคาะพรรคการเมืองทุนประเดิมตั้งพรรคการเมือง 1 ล้านบาท
 

ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) มีมติ 180 เสียงเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ในวาระที่ 3 ให้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย โดยมีผู้งดออกเสียง 3 เสียง ไม่ลงคะแนนเสียง 1 เสียง  ซึ่งก่อนหน้านี้ พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม ประธานกรรมาธิการวิสามัญ ชี้แจงหลักการของร่างกฎหมายฉบับนี้ ใน 3 ประเด็น ได้แก่ การส่งเสริมให้สมาชิกพรรคการเมืองมีส่วนในการเป็นเจ้าของพรรคโดยให้สิทธิเสนอ และคัดเลือกผู้ลงสมัครรับเลือกแบบแบ่งเขต และแบบบัญชีรายชื่อ  ให้สมาชิกจ่ายค่าบำรุงพรรคการเมืองไม่เกินปีละ 100 บาท โดยมีธนาคารของรัฐอำนวยความสะดวกพรรคในการเก็บเงิน  และให้พรรคการเมืองมีการจัดตั้งสาขาพรรคในแต่ละภาค โดยมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 500 คน และมีตัวแทนพรรคประจำจังหวัด ภายใน 1 ปี โดยจะมีผลต่อการจัดสรรเงินทุนพัฒนาพรรคการเมือง

โดยก่อนหน้าการพิจารณาในวาระที่ 2 เรียงลำดับรายมาตรา ในมาตราที่ว่าด้วยเงินทุนประเดิมพรรค กรรมาธิการเสียงข้างมากได้แก้ไขจากร่างเดิมที่กำหนดให้พรรคการเมืองต้องมีทุนประเดิม 1 ล้านบาทโดยเก็บจากผู้ร่วมจัดตั้งพรรคต้องร่วมกันจ่ายคนละไม่น้อยกว่า 1,000 บาทแต่ไม่เกิน 30,000 บาทมาเป็นพรรคการเมืองให้มีทุนประเดิมไม่น้อยกว่าจำนวนที่ กกต.เคยกำหนดเป็นค่าใช้จ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบ่งเขตในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา ที่ กกต.กำหนดไว้ที่ 1.5 ล้านบาท โดยที่ประชุม สนช.มีมติ 109 ต่อ 95 เสียง ยึดตามที่กรรมาธิการเสียงข้างน้อยที่สงวนไว้ ไม่ยืนตามที่กรรมาธิการเสียงข้างมากได้มีการปรับแก้ โดยให้การจัดตั้งพรรคการเมือง จะต้องมีทุนประเดิม 1 ล้านบาท โดยผู้ร่วมจัดตั้งพรรคร่วมกันจ่ายคนละไม่น้อยกว่า 1,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท

ส่วนเรื่องการให้สมาชิกพรรคในแต่ละเขตการเลือกตั้ง เลือกตัวแทนผู้ลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต และแบบบัญชีรายชื่อ นายอุดม รัฐอมฤต กรรมาธิการเสียงข้างน้อย เห็นว่าการจัดตั้งพรรคตามเขตการเลือกตั้งแบบถาวร ไม่สามารถทำได้เนื่องจาก กกต. จะประกาศเขตเลือกตั้งปีต่อปี และเห็นว่าจะเป็นการเพิ่มภาระให้พรรคการเมือง เพิ่มค่าใช้จ่ายในการจัดตั้ง และบำรุงสาขาพรรคในแต่ละเขตการเลือกตั้ง

อย่างไรก็ตาม สนช. มีมติเห็นชอบการตามกรรมาธิการเสียงข้างมาก ให้มีการเลือกตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งในแต่ละเขต

Source : สนช.ผ่าน ร่าง พ.ร.บ.พรรคการเมือง วาระ 3 เคาะทุนตั้งพรรค 1 ล้าน

Be the first to comment on "สนช.ผ่าน ร่าง พ.ร.บ.พรรคการเมือง วาระ 3 เคาะทุนตั้งพรรค 1 ล้าน"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*