รัฐบาลไทย ขยายวีซ่าต่างชาติ 10 ปี นำร่อง14 ประเทศ

รัฐบาลไทย ยกเว้นวีซ่ารักษาพยาบาลกลุ่ม CLMV และจีน ตลอดจนขยายวีซ่าพำนักระยะยาวนำร่อง14 ประเทศ อยู่ยาวได้ 10 ปี พลเอกธนศักดิ์ ปฎิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการแถลงข่าว การขยายเวลาในการพำนักในราชอาณาจักรไทย รวม90 วัน  สำหรับผู้ป่วย และผู้ติดตามกรณีเข้ามารักษาพยาบาลในกลุ่มประเทศ CLMV และสาธารณรัฐประชาชนจีน และการขยายเวลาพำนักในราชอาณาจักรไทยสำหรับกลุ่มที่พำนักระยะยาว(Long Stay Visa) โดยมี น.พ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เอกอัครราชทูต ผู้แทนสถานทูตจาก19ประเทศที่เกี่ยวข้อง ร่วมในการแถลงข่าวด้วย พลเอกธนศักดิ์ กล่าวว่ารัฐบาลไทยส่งเสริมนโยบายท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จึงมุ่งเน้นให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้าน MEDICAL WELLNESS TOURISM และก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางระดับโลก โดยมอบให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา  ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ หรือ MEDDICAL HUB ระยะ10 ปี (2560-2569)    ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายดังกล่าว  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการขยายเวลาการพำนักในประเทศไทยรวม19 ประเทศ  ออกเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยภายใต้ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522  คือ 1.การยกเว้นวีซ่า เพื่อการรักษาพยาบาลและผู้ติดตามไม่เกิน4ราย ในกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา,ลาว,เมียนมา,เวียดนาม) และจีน ขยายเวลาเป็น90 วัน จากเดิม 15-30วัน  เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับการรักษาพยาบาล  2. ขยายวีซ่าแบบพำนักระยะยาว สำหรับต่างชาติที่มีอายุ50ปีขึ้นไป เริ่มระยะแรกใน14 ประเทศ ได้แก่ อังกฤษ อเมริกา เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย นอร์เวย์ สวีเดน เนเธอร์แลนด์ อิตาลี เดนมาร์ก และแคนาดา ขยายเวลาเป็น10ปี  จากเดิมมีระยะครั้งละ 1ปี  โดยครั้งแรกจะได้รับวีซ่า 5 ปี  และสามารถต่อได้อีก 5 ปี  ในเงื่อนไขที่กำหนด รวมถึงคู่สมรสและบุตรอายุไม่เกิน20ปี เชื่อว่าจะสร้างรายได้ให้ไทยเพิ่มขึ้นด้วย โดยจะมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


Read more… :

รัฐบาลไทย ยกเว้นวีซ่ารักษาพยาบาลกลุ่ม CLMV และจีน ตลอดจนขยายวีซ่าพำนักระยะยาวนำร่อง14 ประเทศ อยู่ยาวได้ 10 ปี

พลเอกธนศักดิ์ ปฎิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการแถลงข่าว การขยายเวลาในการพำนักในราชอาณาจักรไทย รวม90 วัน  สำหรับผู้ป่วย และผู้ติดตามกรณีเข้ามารักษาพยาบาลในกลุ่มประเทศ CLMV และสาธารณรัฐประชาชนจีน และการขยายเวลาพำนักในราชอาณาจักรไทยสำหรับกลุ่มที่พำนักระยะยาว(Long Stay Visa) โดยมี น.พ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เอกอัครราชทูต ผู้แทนสถานทูตจาก19ประเทศที่เกี่ยวข้อง ร่วมในการแถลงข่าวด้วย

พลเอกธนศักดิ์ กล่าวว่ารัฐบาลไทยส่งเสริมนโยบายท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จึงมุ่งเน้นให้ไทยเป็นศูนย์กลางด้าน MEDICAL WELLNESS TOURISM และก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางระดับโลก โดยมอบให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา  ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ หรือ MEDDICAL HUB ระยะ10 ปี (2560-2569) 
 
ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายดังกล่าว  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการขยายเวลาการพำนักในประเทศไทยรวม19 ประเทศ  ออกเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทยภายใต้ พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522  คือ 1.การยกเว้นวีซ่า เพื่อการรักษาพยาบาลและผู้ติดตามไม่เกิน4ราย ในกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา,ลาว,เมียนมา,เวียดนาม) และจีน ขยายเวลาเป็น90 วัน จากเดิม 15-30วัน  เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับการรักษาพยาบาล  2. ขยายวีซ่าแบบพำนักระยะยาว สำหรับต่างชาติที่มีอายุ50ปีขึ้นไป เริ่มระยะแรกใน14 ประเทศ ได้แก่ อังกฤษ อเมริกา เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย นอร์เวย์ สวีเดน เนเธอร์แลนด์ อิตาลี เดนมาร์ก และแคนาดา ขยายเวลาเป็น10ปี  จากเดิมมีระยะครั้งละ 1ปี  โดยครั้งแรกจะได้รับวีซ่า 5 ปี  และสามารถต่อได้อีก 5 ปี  ในเงื่อนไขที่กำหนด รวมถึงคู่สมรสและบุตรอายุไม่เกิน20ปี เชื่อว่าจะสร้างรายได้ให้ไทยเพิ่มขึ้นด้วย โดยจะมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Source : รัฐบาลไทย ขยายวีซ่าต่างชาติ 10 ปี นำร่อง14 ประเทศ

Be the first to comment on "รัฐบาลไทย ขยายวีซ่าต่างชาติ 10 ปี นำร่อง14 ประเทศ"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*