มท. สั่งคุมเข้มเฝ้าระวังขบวนการค้ามนุษย์

มหาดไทยเอาจริงขบวนการค้ามนุษย์และการลักลอบ พาแรงงานต่างด้าว เข้ามาในราชอาณาจักรไทยผิดกฎหมาย นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการป้องกันและปราบปรามผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ามนุษย์มาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันยังมีกลุ่มบุคคลหรือขบวนการแสวงหาผลประโยชน์จากการลักลอบนำพาขนย้ายแรงงานต่างด้าว เข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายตามแนวชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีนายหน้าหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายกลุ่มที่เข้าไปแสวงหาผลประโยชน์จากการนำคนเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเข้ามาในสถานที่ต่างๆ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติและมีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ     พื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการลักลอบนำพาคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมาย กระทรวงมหาดไทยจึงสั่งการให้กรมการปกครองและจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการ ดังนี้ 1. ให้กรมการปกครองแต่งตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมการปกครอง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดำเนินการสืบสวนสอบสวนในทางลึกร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งองค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อให้ทราบข้อมูลหรือเครือข่ายเกี่ยวกับบุคคลหรือขบวนการลักลอบนำพาหรือขนย้ายคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมาย รวมทั้งเฝ้าระวัง ติดตามพฤติการณ์ของกลุ่มบุคคลดังกล่าว หรือดำเนินการเข้าจับกุม เพื่อส่งคดีให้พนักงานสอบสวนในท้องที่ดำเนินการโดยให้เน้นพิเศษพื้นที่บริเวณตามแนวชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี ตาก ประจวบคีรีขันธ์  สตูล และสงขลา เป็นต้น  2.


Read all…. :

มหาดไทยเอาจริงขบวนการค้ามนุษย์และการลักลอบ พาแรงงานต่างด้าว เข้ามาในราชอาณาจักรไทยผิดกฎหมาย

นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการป้องกันและปราบปรามผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการค้ามนุษย์มาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันยังมีกลุ่มบุคคลหรือขบวนการแสวงหาผลประโยชน์จากการลักลอบนำพาขนย้ายแรงงานต่างด้าว เข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายตามแนวชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีนายหน้าหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องหลายกลุ่มที่เข้าไปแสวงหาผลประโยชน์จากการนำคนเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเข้ามาในสถานที่ต่างๆ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติและมีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
   
พื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการลักลอบนำพาคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมาย กระทรวงมหาดไทยจึงสั่งการให้กรมการปกครองและจังหวัดทุกจังหวัดดำเนินการ ดังนี้
1. ให้กรมการปกครองแต่งตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมการปกครอง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดำเนินการสืบสวนสอบสวนในทางลึกร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ รวมทั้งองค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อให้ทราบข้อมูลหรือเครือข่ายเกี่ยวกับบุคคลหรือขบวนการลักลอบนำพาหรือขนย้ายคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมาย รวมทั้งเฝ้าระวัง ติดตามพฤติการณ์ของกลุ่มบุคคลดังกล่าว หรือดำเนินการเข้าจับกุม เพื่อส่งคดีให้พนักงานสอบสวนในท้องที่ดำเนินการโดยให้เน้นพิเศษพื้นที่บริเวณตามแนวชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน กาญจนบุรี ตาก ประจวบคีรีขันธ์  สตูล และสงขลา เป็นต้น

 2. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัด เพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ให้เป็นรูปธรรม รวมทั้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้ำในที่ประชุมกรมการจังหวัด และการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัด ให้เจ้าหน้าที่รัฐทุกหน่วยได้ช่วยกันสอดส่องติดตามและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ในพื้นที่ด้วย และหากตรวจสอบพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐรายใดเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับหรือสนับสนุนขบวนการค้ามนุษย์ หรือการลักลอบนำคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย จะต้องถูกลงโทษทั้งทางวินัยอย่างร้ายแรงและถูกดำเนินคดีอาญา

3. ให้จังหวัดกำชับนายอำเภอดำเนินการควบคุม กำกับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานทะเบียนอำเภอ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง และปลัดอำเภอฝ่ายทะเบียนและบัตร รวมทั้งสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด เพื่อให้ปฏิบัติงานตามกฎหมายและอำนาจหน้าที่ให้ถูกต้องอย่างเคร่งครัด มิให้ใช้อำนาจหน้าที่ไปเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ามนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานทะเบียนราษฎร์เกี่ยวกับการเพิ่มชื่อของคนต่างด้าวในการสวมตัวระหว่างคนต่างด้าวเก่ากับคนต่างด้าวใหม่ และการรับรองตัวบุคคลอันเป็นเท็จ เป็นต้น รวมทั้งให้นายอำเภอกำชับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือพนักงานปกครองท้องที่ ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับขบวนการค้ามนุษย์ดังกล่าวข้างต้นอย่างเด็ดขาด โดยเฉพาะการรับรองตัวบุคคลต่างด้าวโดยทุจริต และให้ใช้การเฝ้าระวังและการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เป็นประเด็นสำคัญในการประเมินผลการปฏิบัติงานของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านด้วย
     
4. ในกรณีที่จังหวัดหรืออำเภอ ไม่สามารถดำเนินการกับกลุ่มขบวนการค้ามนุษย์หรือลักลอบนำคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมายในระดับพื้นที่ได้ ให้รายงานกระทรวงมหาดไทยและแจ้งกรมการปกครองเพื่อออกคำสั่งให้ชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมการปกครองเข้าไปดำเนินการกับกลุ่มขบวนการดังกล่าว

ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัญหาขบวนการค้ามนุษย์และการลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมาย เป็นนโยบายที่รัฐบาล และกระทรวงมหาดไทยหยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นสำคัญ และจะต้องดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือประชาชนทั่วไปอย่างเด็ดขาด เพื่อเป็นการลดอุปสงค์อุปทานของขบวนการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนพบเห็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์ต้องสงสัยได้ว่าลักลอบนำคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย หรือขบวนการค้ามนุษย์ สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง

Source : มท. สั่งคุมเข้มเฝ้าระวังขบวนการค้ามนุษย์

Be the first to comment on "มท. สั่งคุมเข้มเฝ้าระวังขบวนการค้ามนุษย์"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*