ผบ.ทบ.หวังปชช.ตอบรับร่างสัญญาประชาคม

เตรียมส่งร่างสัญญาประชาคมภายในสัปดาห์หน้า ก่อนคิกออฟเวทีชี้แจงประชาชน 4 ภูมิภาค ​​พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอกระบวนการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง หรือ คณะอนุกรรมการชุดที่ 3 เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการฯ ครั้งสุดท้าย โดยการประชุมในวันนี้ได้ข้อยุติในเรื่องร่างสัญญาประชาคม และแนวทางการจัดเวทีสาธารณะชี้แจงประชาชน โดย​ร่างสัญญาประชาคมฉบับสมบูรณ์ได้ผ่านความเห็นชอบและการกลั่นกรองตามขั้นตอนอย่างรอบด้าน พร้อมที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองพิจารณาใน 19 มิถุนายน นี้ สำหรับสาระสำคัญในร่างสัญญาประชาคมประกอบด้วย 3 ส่วนคือ บทนำ, ความเห็นร่วมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง และบทสรุป ​สำหรับแนวทางการจัดเวทีสาธารณะนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อนำร่างสัญญาประชาคมและข้อมูลข้อคิดเห็นร่วมที่ได้จากประชาชน รวมถึงหลักการทำงานของคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มจนจบกระบวนการ ไปชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจในสาระสำคัญ เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือตามบริบทในสัญญาประชาคมต่อไป ทั้งนี้การชี้แจงผ่านเวทีสาธารณะดังกล่าวจะดำเนินการโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีกำหนดจัดขึ้นใน 4 ภูมิภาค ใน 4 จังหวัดได้แก่ กทม.นครราชสีมา พิษณุโลก และ นครศรีธรรมราช ​การประชุมในครั้งสุดท้ายนี้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ระบุว่าการทำงานจนได้ข้อยุติและได้ร่างสัญญาประชาคมฉบับสมบูรณ์ เป็นผลจากการทำงานร่วมกันของคณะอนุกรรมการทุกฝ่าย และเป็นการทำงานภายใต้ความคาดหวังของสังคม สำหรับร่างสัญญาประชาคมฉบับนี้เกิดขึ้นจากการกลั่นกรองข้อมูลที่มาจากความคิดเห็นของประชาชน และความคิดเห็นของพรรคกลุ่มการเมือง ทั้งสิ้น โดยดำเนินการภายใต้เจตนารมณ์ที่ดี ที่ต้องการสร้างให้เกิดความสามัคคีปรองดองอย่างแท้จริง ทั้งนี้หวังว่าสัญญาประชาคมฉบับนี้จะได้รับการตอบรับด้วยดีจากคนไทยทุกคน


Read all…. :

เตรียมส่งร่างสัญญาประชาคมภายในสัปดาห์หน้า ก่อนคิกออฟเวทีชี้แจงประชาชน 4 ภูมิภาค

​​พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการจัดทำข้อเสนอกระบวนการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง หรือ คณะอนุกรรมการชุดที่ 3 เป็นประธานการประชุม คณะอนุกรรมการฯ ครั้งสุดท้าย โดยการประชุมในวันนี้ได้ข้อยุติในเรื่องร่างสัญญาประชาคม และแนวทางการจัดเวทีสาธารณะชี้แจงประชาชน โดย​ร่างสัญญาประชาคมฉบับสมบูรณ์ได้ผ่านความเห็นชอบและการกลั่นกรองตามขั้นตอนอย่างรอบด้าน พร้อมที่จะนำเสนอให้คณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองพิจารณาใน 19 มิถุนายน นี้ สำหรับสาระสำคัญในร่างสัญญาประชาคมประกอบด้วย 3 ส่วนคือ บทนำ, ความเห็นร่วมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง และบทสรุป

​สำหรับแนวทางการจัดเวทีสาธารณะนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อนำร่างสัญญาประชาคมและข้อมูลข้อคิดเห็นร่วมที่ได้จากประชาชน รวมถึงหลักการทำงานของคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มจนจบกระบวนการ ไปชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจในสาระสำคัญ เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือตามบริบทในสัญญาประชาคมต่อไป ทั้งนี้การชี้แจงผ่านเวทีสาธารณะดังกล่าวจะดำเนินการโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีกำหนดจัดขึ้นใน 4 ภูมิภาค ใน 4 จังหวัดได้แก่ กทม.นครราชสีมา พิษณุโลก และ นครศรีธรรมราช

​การประชุมในครั้งสุดท้ายนี้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท ระบุว่าการทำงานจนได้ข้อยุติและได้ร่างสัญญาประชาคมฉบับสมบูรณ์ เป็นผลจากการทำงานร่วมกันของคณะอนุกรรมการทุกฝ่าย และเป็นการทำงานภายใต้ความคาดหวังของสังคม สำหรับร่างสัญญาประชาคมฉบับนี้เกิดขึ้นจากการกลั่นกรองข้อมูลที่มาจากความคิดเห็นของประชาชน และความคิดเห็นของพรรคกลุ่มการเมือง ทั้งสิ้น โดยดำเนินการภายใต้เจตนารมณ์ที่ดี ที่ต้องการสร้างให้เกิดความสามัคคีปรองดองอย่างแท้จริง ทั้งนี้หวังว่าสัญญาประชาคมฉบับนี้จะได้รับการตอบรับด้วยดีจากคนไทยทุกคน

Source : ผบ.ทบ.หวังปชช.ตอบรับร่างสัญญาประชาคม

Be the first to comment on "ผบ.ทบ.หวังปชช.ตอบรับร่างสัญญาประชาคม"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Automated WordPress Blogs