ประเทศไทยเป็นจุดหมายอันดับ 1 แรงงานฝีมือชาวฟิลิปปินส์

กรมการจัดหางาน เผยประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับแรงงานฝีมือและเชี่ยวชาญด้านเทคนิคจากประเทศกลุ่มอาเซียน โดยแรงงานจากฟิลิปปินส์ติดอันดับต้นๆ นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า แรงงานจากฟิลิปปินส์เป็นอันดับ 1 ของ 9 ประเทศในอาเซียนที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย โดยเฉพาะช่างฝีมือ และช่างเทคนิค โดยนายวรานนท์ เปิดเผยข้อมูลตัวเลขแรงงานชาวอาเซียน 5 อันดับแรกที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย อันดับ 1 คือ ประเทศฟิลิปปินส์ จำนวน 14,830 คน , อันดับ 2 มาเลเซีย จำนวน 2,924 คน, อันดับ 3 สิงคโปร์ จำนวน 2,034 คน, อันดับ 4 เมียนมา จำนวน 1,948 คน, และอันดับ 5 อินโดนีเซีย 1,279 คน และในเดือนกุมภาพันธ์ มีแรงงานจากอาเซียนเข้ามาทำงานในประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 1,280,349 คน โดยแรงงานประมาณ 50,000 คนนั้นเป็นแรงงานจำพวกแรงงานฝีมือ กับช่างเทคนิค  อาชีพที่ได้รับอนุญาตทำงานมากที่สุดในกลุ่มทั่วไป (มาตรา9) คือ ผู้ประกอบอาชีพด้านการสอน, รองลงมาเป็นผู้จัดการฝ่ายอื่นๆ, และผู้ประกอบวิชาชีพด้านธุรกิจ ขณะที่กลุ่มส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ มาตรา 12 อาชีพผู้จัดการฝ่ายอื่นๆ ได้รับอนุญาตทำงานมากที่สุด รองลงมาเป็นสถาปนิก วิศวกร และช่างเทคนิคด้านต่างๆ ตามลำดับ ขอย้ำเตือนว่าคนต่างด้าวที่ประสงค์จะทำงานในระดับฝีมือชำนาญการในประเทศไทยจะต้องได้รับการอนุญาตทำงานจากกรมการจัดหางาน และต้องเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง มิใช่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่าน อีกทั้งยังต้องไม่เป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามเงื่อนไข ดังนี้  1. มีความรู้และความสามารถในการทำงานตามที่ขออนุญาต  2.ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  3.ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการอันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง และโรคซิฟิลิสในระยะที่ 3  4.ไม่เคยต้องโทษจำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวภายในระยะเวลา 1 ปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต  นอกจากนี้ คนต่างด้าวต้องไม่ขอทำงานตามพระราชกฤษฎีกากำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ.


Read Continue…. :

กรมการจัดหางาน เผยประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับแรงงานฝีมือและเชี่ยวชาญด้านเทคนิคจากประเทศกลุ่มอาเซียน โดยแรงงานจากฟิลิปปินส์ติดอันดับต้นๆ

นายวรานนท์ ปีติวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า แรงงานจากฟิลิปปินส์เป็นอันดับ 1 ของ 9 ประเทศในอาเซียนที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย โดยเฉพาะช่างฝีมือ และช่างเทคนิค

โดยนายวรานนท์ เปิดเผยข้อมูลตัวเลขแรงงานชาวอาเซียน 5 อันดับแรกที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย อันดับ 1 คือ ประเทศฟิลิปปินส์ จำนวน 14,830 คน , อันดับ 2 มาเลเซีย จำนวน 2,924 คน, อันดับ 3 สิงคโปร์ จำนวน 2,034 คน, อันดับ 4 เมียนมา จำนวน 1,948 คน, และอันดับ 5 อินโดนีเซีย 1,279 คน และในเดือนกุมภาพันธ์ มีแรงงานจากอาเซียนเข้ามาทำงานในประเทศไทยรวมทั้งสิ้น 1,280,349 คน โดยแรงงานประมาณ 50,000 คนนั้นเป็นแรงงานจำพวกแรงงานฝีมือ กับช่างเทคนิค 

อาชีพที่ได้รับอนุญาตทำงานมากที่สุดในกลุ่มทั่วไป (มาตรา9) คือ ผู้ประกอบอาชีพด้านการสอน, รองลงมาเป็นผู้จัดการฝ่ายอื่นๆ, และผู้ประกอบวิชาชีพด้านธุรกิจ ขณะที่กลุ่มส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ มาตรา 12 อาชีพผู้จัดการฝ่ายอื่นๆ ได้รับอนุญาตทำงานมากที่สุด รองลงมาเป็นสถาปนิก วิศวกร และช่างเทคนิคด้านต่างๆ ตามลำดับ

ขอย้ำเตือนว่าคนต่างด้าวที่ประสงค์จะทำงานในระดับฝีมือชำนาญการในประเทศไทยจะต้องได้รับการอนุญาตทำงานจากกรมการจัดหางาน และต้องเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร หรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง มิใช่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยวหรือผู้เดินทางผ่าน อีกทั้งยังต้องไม่เป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตามเงื่อนไข ดังนี้ 

1. มีความรู้และความสามารถในการทำงานตามที่ขออนุญาต 
2.ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 
3.ไม่เป็นผู้เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการอันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง และโรคซิฟิลิสในระยะที่ 3 
4.ไม่เคยต้องโทษจำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวภายในระยะเวลา 1 ปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต 

นอกจากนี้ คนต่างด้าวต้องไม่ขอทำงานตามพระราชกฤษฎีกากำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ. 2522 จำนวน 39 อาชีพ เช่น งานเสมียนพนักงานหรืองานเลขานุการ งานให้บริการทางกฎหมาย งานมัคคุเทศก์หรืองานจัดนำเที่ยว งานในวิชาชีพวิศวกรรม งานเร่ขายสินค้า งานควบคุม ตรวจสอบหรือให้บริการบัญชี ยกเว้นงานตรวจสอบภายในเป็นครั้งคราว เป็นต้น โดยอายุของใบอนุญาตทำงานจะพิจารณาอนุญาตให้ตามความจำเป็นของงานหรือตามที่ขอ ทั้งนี้ไม่เกิน 2 ปีต่อครั้ง หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวระดับฝีมือชำนาญการ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด 

Source : ประเทศไทยเป็นจุดหมายอันดับ 1 แรงงานฝีมือชาวฟิลิปปินส์

Be the first to comment on "ประเทศไทยเป็นจุดหมายอันดับ 1 แรงงานฝีมือชาวฟิลิปปินส์"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*