‘บวรศักดิ์’ เล็งหนุนคนรุ่นใหม่ ร่วมวงปฏิรูปประเทศ

บวรศักดิ์ เผยที่ประชุมคณะกรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฏหมาย ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา 5 ชุด พร้อมเชิญชวนคนรุ่นใหม่เข้าร่วม เชื่อไม่จำเป็นใช้ม.44 เร่งออกกฎหมาย นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ หรือ ป.ย.ป. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฏหมายนัดแรก โดยนายบวรศักดิ์ กล่าวว่า ร่างรัฐธรรมนูญที่ตนเองเคยร่างไว้ได้สร้างพลเมืองเป็นใหญ่ โดยคำนึงถึงอนาคตคนรุ่นหลังเป็นหลัง เพราะการปฏิรูปต้องมองอนาคต ดังนั้นคนรุ่นใหม่จึงถือว่ามีความจำเป็น ซึ่งนายกรัฐมนตรี ต้องการให้มีความเห็นที่หลากหลาย โดยไม่จำเป็นต้องเป็นนักกฏหมาย เพียงขอคนเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถและเสียสละเวลามาทำงานเท่านั้น  ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้เน้นด้วยว่า กฏหมายอาจจะมีเป็นจำนวนมากให้จัดทำบัญชี และจัดลำดับความสำคัญในปี 60 และปีต่อไป พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจเหตุผลความจำเป็นที่ต้องแก้ไขเพื่อใคร และทำให้เข้าใจง่ายโดยยึดประชาชนเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวมองว่าคณะกรรมชุดนี้ไม่ควรเสนอใช้ม.44 หากมีการเสนอจริงขึ้นอยู่นายกรัฐมนตรีพิจารณา นายบวรศักดิ์ กล่าวว่า ที่ประชุมมีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น 5 คณะ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการปรับปรุงยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคในการประกอบอาชีพ หรือธุรกิจของประชาชน ที่มีนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล เป็นประธาน คณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระแก่ประชาชน มีนายสุรชัย ภู่ประเสริฐ เป็นประธาน คณะอนุกรรมการติดตามกฎหมายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูปประเทศ โดยให้ทางสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไปคัดสรรบุคคลมาเป็นประธาน คณะอนุกรรมการกำกับการเสนอร่างกฎหมาย มีนายคำนูณ สิทธิสมาน เป็นประธาน และคณะอนุกรรมการจัดทำกฎหมายใหม่ หรือ สนับสนุนยุทธศาตร์ชาติเพื่อการปฎิรูปประเทศ มีนายบรรเจิด สิงคเนติ เป็นประธาน ด้านนายคำนูณ สิทธิสมาน กล่าวว่า ต้องผลักดันปฏิรูปให้เป็นรูปธรรมจับต้องได้ไม่ใช่อยู่ในเอกสารเท่านั้น และต้องชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อประชาชน โดยปรับโครงสร้างด้วยการแก้ไขกฏหมาย เนื่องมีกฏหมายจำนวนมากต้องจัดบัญชีและลำดับความสำคัญในปีนี้และปีต่อไป และต้องคำนึงถึงเหตุผลมีความจำเป็นที่ประชาชนได้รับ ขณะเดียวกันจะมีเว็บไซต์และตู้ปณ. ผ่านทางสำนักงานปฏิรูปกฏหมาย ให้ประชาชนทั้งรับรู้ พร้อมเชิญชวนคนหนุ่มสาวที่ต้องการปฏิรูปบ้านเมืองและกฏหมาย ให้ติดต่อมายังประธานคณะอนุกรรมต่างๆได้ทันที


Next detail…. :

บวรศักดิ์ เผยที่ประชุมคณะกรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฏหมาย ตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา 5 ชุด พร้อมเชิญชวนคนรุ่นใหม่เข้าร่วม เชื่อไม่จำเป็นใช้ม.44 เร่งออกกฎหมาย

นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ หรือ ป.ย.ป. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อกำกับการปฏิรูปกฏหมายนัดแรก โดยนายบวรศักดิ์ กล่าวว่า ร่างรัฐธรรมนูญที่ตนเองเคยร่างไว้ได้สร้างพลเมืองเป็นใหญ่ โดยคำนึงถึงอนาคตคนรุ่นหลังเป็นหลัง เพราะการปฏิรูปต้องมองอนาคต ดังนั้นคนรุ่นใหม่จึงถือว่ามีความจำเป็น ซึ่งนายกรัฐมนตรี ต้องการให้มีความเห็นที่หลากหลาย โดยไม่จำเป็นต้องเป็นนักกฏหมาย เพียงขอคนเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถและเสียสละเวลามาทำงานเท่านั้น 

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้เน้นด้วยว่า กฏหมายอาจจะมีเป็นจำนวนมากให้จัดทำบัญชี และจัดลำดับความสำคัญในปี 60 และปีต่อไป พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจเหตุผลความจำเป็นที่ต้องแก้ไขเพื่อใคร และทำให้เข้าใจง่ายโดยยึดประชาชนเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวมองว่าคณะกรรมชุดนี้ไม่ควรเสนอใช้ม.44 หากมีการเสนอจริงขึ้นอยู่นายกรัฐมนตรีพิจารณา

นายบวรศักดิ์ กล่าวว่า ที่ประชุมมีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น 5 คณะ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการปรับปรุงยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคในการประกอบอาชีพ หรือธุรกิจของประชาชน ที่มีนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล เป็นประธาน คณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายที่สร้างภาระแก่ประชาชน มีนายสุรชัย ภู่ประเสริฐ เป็นประธาน คณะอนุกรรมการติดตามกฎหมายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และการปฏิรูปประเทศ โดยให้ทางสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไปคัดสรรบุคคลมาเป็นประธาน คณะอนุกรรมการกำกับการเสนอร่างกฎหมาย มีนายคำนูณ สิทธิสมาน เป็นประธาน และคณะอนุกรรมการจัดทำกฎหมายใหม่ หรือ สนับสนุนยุทธศาตร์ชาติเพื่อการปฎิรูปประเทศ มีนายบรรเจิด สิงคเนติ เป็นประธาน

ด้านนายคำนูณ สิทธิสมาน กล่าวว่า ต้องผลักดันปฏิรูปให้เป็นรูปธรรมจับต้องได้ไม่ใช่อยู่ในเอกสารเท่านั้น และต้องชัดเจนเป็นประโยชน์ต่อประชาชน โดยปรับโครงสร้างด้วยการแก้ไขกฏหมาย เนื่องมีกฏหมายจำนวนมากต้องจัดบัญชีและลำดับความสำคัญในปีนี้และปีต่อไป และต้องคำนึงถึงเหตุผลมีความจำเป็นที่ประชาชนได้รับ ขณะเดียวกันจะมีเว็บไซต์และตู้ปณ. ผ่านทางสำนักงานปฏิรูปกฏหมาย ให้ประชาชนทั้งรับรู้ พร้อมเชิญชวนคนหนุ่มสาวที่ต้องการปฏิรูปบ้านเมืองและกฏหมาย ให้ติดต่อมายังประธานคณะอนุกรรมต่างๆได้ทันที

Source : ‘บวรศักดิ์’ เล็งหนุนคนรุ่นใหม่ ร่วมวงปฏิรูปประเทศ

Be the first to comment on "‘บวรศักดิ์’ เล็งหนุนคนรุ่นใหม่ ร่วมวงปฏิรูปประเทศ"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


Powered by AutoBlogged