งัดม.44 แก้ปัญหาแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ

พลเอกประยุทธ์ อาศัยม.44 แก้คำสั่งหัวหน้า คสช.


Read all…. :

พลเอกประยุทธ์ อาศัยม.44 แก้คำสั่งหัวหน้า คสช. ปลคล็อคการแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ 

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๕/๒๕๖๐ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๓/๒๕๖๐ เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาความต่อเนื่องของผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ลงนามพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ทั้งนี้เพื่อกำหนดมาตราการและกลไกรองรับการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ โดยอาศัยมาตรา  ๒๖๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับ ข้อ ๒๐ ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๓/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหา ความต่อเนื่องของผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ ๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยข้อเสนอแนะของนายกรัฐมนตรี จึงมีคําสั่ง ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ ๖ ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๓/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาความต่อเนื่องของผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ ๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ “ผู้เคยได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระมาแล้วไม่ว่าตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย หรือคําสั่งใด ให้ถือเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามตาม (๑)”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกความในข้อ ๗ วรรคสี่ ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๓/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาความต่อเนื่องของผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  ลงวันที่ ๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “การรับสมัครและวิธีการคัดเลือก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ประธานศาลฎีกาหรือประธานศาลปกครองสูงสุด แล้วแต่กรณี เป็นผู้กําหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกหรือสรรหาตามข้อนี้ ให้คณะกรรมการสรรหาตามข้อ ๙ เป็นผู้มีหน้าที่และอํานาจในการวินิจฉัย และให้นําความในข้อ ๙ วรรคหก มาใช้บังคับกับการวินิจฉัย
ของคณะกรรมการสรรหาด้วยโดยอนุโลม”

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๑๒ ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๓/๒๕๖๐เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาความต่อเนื่องของผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ ๕
เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๑๒ เมื่อมีกรณีที่ผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับพ้นจากตําแหน่ง หรือจะพ้นจากตําแหน่งตามวาระภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ ไม่ว่าจะเป็นการพ้นจากตําแหน่งตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย หรือคําสั่งใดหรือมีกรณีที่จะต้องคัดเลือกหรือสรรหาบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อให้ครบจํานวนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ ให้ดําเนินการสรรหาหรือคัดเลือกบุคคลเพื่อดํารงตําแหน่งดังกล่าวแทน ตําแหน่งที่ว่างหรือให้ครบจํานวนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ แล้วแต่กรณี ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับ”

ข้อ ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ ๑๔ ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๓/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาความต่อเนื่องของผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ ๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐“เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้กรรมการสรรหาตามข้อ ๙ (๔) ประกอบด้วยบุคคลซึ่งศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระที่มิใช่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินแต่งตั้งองค์กรละหนึ่งคน”

ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ ๒๐ ของคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๓/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาความต่อเนื่องของผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ ๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐“ให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในคําสั่งนี้เพื่อให้การทําหน้าที่ขององค์กรอิสระเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่ไม่สามารถดําเนินการในส่วนใดได้ภายในระยะเวลาที่กําหนดตามคําสั่งนี้ ให้เลขาธิการวุฒิสภารายงานหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ขยายระยะเวลาดําเนินการได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม”

ข้อ ๖ การนับระยะเวลาสําหรับการสรรหาคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๓/๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาความต่อเนื่องของผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ ๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อ ๓ ของคําสั่งนี้ ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่คําสั่งนี้มีผลใช้บังคับเป็นต้นไป

ข้อ ๗ ในกรณีที่เห็นสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติเปลี่ยนแปลงคําสั่งนี้ได้ข้อ ๘ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

Source : งัดม.44 แก้ปัญหาแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ

Be the first to comment on "งัดม.44 แก้ปัญหาแต่งตั้งผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*