คลัง-สำนักงานสถิติ จ้างนักศึกษาสำรวจข้อมูลคนจน     

คลังแจงครม.


Read more… :

คลังแจงครม. ลงทะเบียน 14 ล้านคนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ลั่นตรวจสอบคุณสมบัติเสร็จภายใน 31 ก.ค. ฟาก ครม.มีมติให้ทำโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย จ้างนักศึกษาลงพื้นที่สำรวจ ตั้งกรอบเวลาแล้วเสร็จสิ้นภายใน ส.ค. 60 

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลัง รายงานความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ว่า เมื่อสิ้นสุดโครงการลงทะเบียนฯ พบว่า มีผู้มาลงทะเบียนทั้งสิ้น 14,180,336 คน โดยเป็นการลงทะเบียนผ่าน ธ.ก.ส. จำนวน 7,723,748 คน ธนาคารออมสิน จำนวน 3,719,717 คน ธนาคารกรุงไทย จำนวน 2,392,017 คน สำนักงานคลังจังหวัด จำนวน 180,194 คน และสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 164,660 คน

พร้อมกับให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบการมีชื่อในระบบการลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 22 พ.ค. -2 มิ.ย. ที่ผ่านมา ผ่าน เว็บไซต์ 3 แห่ง รวมถึงเปิดสายด่วน สศค. 1359 และของทั้ง 5 หน่วยงานที่รับลงทะเบียน และหลังจากนั้น จนถึงวันที่ 31 ก.ค. จะดำเนินการจัดทำฐานข้อมูล และนำส่งให้หน่วยงานตรวจสอบ ได้แก่ กรมการปกครองและกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย กรมสรรพากร ธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่รับฝากเงินจากประชาชน เพื่อนำไปตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งคาดว่า จะตรวจคุณสมบัติแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 และเผยแพร่ผลการตรวจสอบผ่านช่องทางเว็บไซต์และหน่วยงานที่รับลงทะเบียน

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. ที่ผ่านมา ยังมีมติเห็นชอบให้สำนักงานสถิติแห่งชาิต จัดทำโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย เพื่อให้ทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ของผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งความต้องการสวัสดิการและการช่วยเหลือจากภาครัฐ ซึ่งจะช่วยให้การจัดสวัสดิการและการช่วยเหลือของภาครัฐมีประสิทธิภาพและตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่มีความแตกต่างกัน และนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน 

ทั้งนี้ ในเบื้องต้น กระทรวงการคลังได้ประสานกับสำนักงานสถิติแห่งชาติเพื่อจัดทำโครงการดังกล่าว โดยมีกรอบเวลาแล้วเสร็จภายในเดือน ส.ค. 2560 และให้นักศึกษาในจังหวัดต่าง ๆ ทั้งในระดับอุดมศึกษาและอาชีวะศึกษา ที่อยู่ในจังหวัดภูมิลำเนาของตัวเอง และในจังหวัดใกล้เคียง หรือจังหวัดที่สถานศึกษาของตัวเองตั้งอยู่ เป็นเจ้าหน้าที่สำรวจ เนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงปิดภาคเรียน และต้องใช้เจ้าหน้าที่สำรวจจำนวนมากเพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ตามที่ได้มีการลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2560

Source : คลัง-สำนักงานสถิติ จ้างนักศึกษาสำรวจข้อมูลคนจน     

Be the first to comment on "คลัง-สำนักงานสถิติ จ้างนักศึกษาสำรวจข้อมูลคนจน     "

Leave a comment

Your email address will not be published.


*