การบินไทยแจง 3 ปมร้อน ‘สรรหาดีดี-ซื้อเครื่องบิน-กู้เงิน ECP’

การบินไทยชี้แจง 3 ประเด็นร้อน เรื่องการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ แผนการจัดหาเครื่องบิน และการกู้เงิน ECP ตามที่มีสื่อมวลชนบางฉบับลงข่าวเกี่ยวกับแผนการจัดซื้อเครื่องบิน 28 ลำ เพื่อทดแทนเครื่องบินเก่าที่ปลดระวางของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ฝูงบินยังคงที่ 100 ลำ โดยตั้งข้อสังเกตว่าทุกครั้งที่มีการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่การบินไทย จะต้องมีการซื้อเครื่องบิน โดยอ้างเหตุผลเพื่อเพิ่มรายได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุผล เพราะเมื่อมีผลกำไร ผลประโยชน์จะตกอยู่กับผู้ถือหุ้นและบุคลากรบริษัทการบินไทยเท่านั้น แต่พอผลประกอบการขาดทุนกลับนำงบประมาณแผ่นดินไปสนับสนุนนั้น บริษัทการบินไทยฯ ขอชี้แจงว่า กระบวนการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นกระบวนการที่มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และยังอยู่ภายในกรอบเวลาที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ปี พ.ศ. 2518 ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่เพื่อให้ได้ผู้ที่เหมาะสมที่สุดมาดำรงตำแหน่ง เพราะต้องเป็นผู้ที่มากำกับดูแลให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการตามแผนปฏิรูปองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม และสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ สำหรับ แผนการจัดหาเครื่องบินเป็นไปตามแผนวิสาหกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการจัดหาเพื่อทดแทนเครื่องบินที่มีอายุใช้งานนาน และจะปลดประจำการตามแผนที่กำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติในหลักการและเห็นชอบแผนการดำเนินการโครงการจัดหาเครื่องบิน โดยให้ฝ่ายบริหารไปทำการศึกษาในรายละเอียดก่อนจะมานำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติอีกครั้ง เพื่อนำเสนอหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณา และนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ซึ่งกรอบเวลาในการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนปกติ เพราะการจัดหาและผลิตเครื่องบินต้องใช้ระยะเวลานาน ก่อนที่จะมีการส่งมอบเครื่องบิน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ กู้เงินต่อจากกระทรวงการคลัง ในวงเงินไม่เกิน 150 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ในรูปแบบการออกตราสาร Euro Commercial Paper หรือ ECP โดยตราสารดังกล่าวมีอายุ 6 เดือน ซึ่งมีการขยายระยะเวลาเงินกู้ (Roll-over) ออกไปทุก 6 เดือน มาอย่างต่อเนื่อง โดยมิได้กู้เงินเพิ่มแต่อย่างใด ทั้งนี้ การสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ การจัดหาเครื่องบิน และการกู้เงิน ECP เป็นการดำเนินงานตามแผนของบริษัทฯ ซึ่งมิได้มีความเกี่ยวข้องกันตามที่เป็นข่าว


Next detail…. :

การบินไทยชี้แจง 3 ประเด็นร้อน เรื่องการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ แผนการจัดหาเครื่องบิน และการกู้เงิน ECP

ตามที่มีสื่อมวลชนบางฉบับลงข่าวเกี่ยวกับแผนการจัดซื้อเครื่องบิน 28 ลำ เพื่อทดแทนเครื่องบินเก่าที่ปลดระวางของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อให้ฝูงบินยังคงที่ 100 ลำ โดยตั้งข้อสังเกตว่าทุกครั้งที่มีการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่การบินไทย จะต้องมีการซื้อเครื่องบิน โดยอ้างเหตุผลเพื่อเพิ่มรายได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่สมเหตุผล เพราะเมื่อมีผลกำไร ผลประโยชน์จะตกอยู่กับผู้ถือหุ้นและบุคลากรบริษัทการบินไทยเท่านั้น แต่พอผลประกอบการขาดทุนกลับนำงบประมาณแผ่นดินไปสนับสนุนนั้น

บริษัทการบินไทยฯ ขอชี้แจงว่า กระบวนการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นกระบวนการที่มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และยังอยู่ภายในกรอบเวลาที่เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ปี พ.ศ. 2518 ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่เพื่อให้ได้ผู้ที่เหมาะสมที่สุดมาดำรงตำแหน่ง เพราะต้องเป็นผู้ที่มากำกับดูแลให้บริษัทฯ สามารถดำเนินการตามแผนปฏิรูปองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม และสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

สำหรับ แผนการจัดหาเครื่องบินเป็นไปตามแผนวิสาหกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการจัดหาเพื่อทดแทนเครื่องบินที่มีอายุใช้งานนาน และจะปลดประจำการตามแผนที่กำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติในหลักการและเห็นชอบแผนการดำเนินการโครงการจัดหาเครื่องบิน โดยให้ฝ่ายบริหารไปทำการศึกษาในรายละเอียดก่อนจะมานำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติอีกครั้ง เพื่อนำเสนอหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณา และนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป ซึ่งกรอบเวลาในการดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนปกติ เพราะการจัดหาและผลิตเครื่องบินต้องใช้ระยะเวลานาน ก่อนที่จะมีการส่งมอบเครื่องบิน

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ กู้เงินต่อจากกระทรวงการคลัง ในวงเงินไม่เกิน 150 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ในรูปแบบการออกตราสาร Euro Commercial Paper หรือ ECP โดยตราสารดังกล่าวมีอายุ 6 เดือน ซึ่งมีการขยายระยะเวลาเงินกู้ (Roll-over) ออกไปทุก 6 เดือน มาอย่างต่อเนื่อง โดยมิได้กู้เงินเพิ่มแต่อย่างใด

ทั้งนี้ การสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ การจัดหาเครื่องบิน และการกู้เงิน ECP เป็นการดำเนินงานตามแผนของบริษัทฯ ซึ่งมิได้มีความเกี่ยวข้องกันตามที่เป็นข่าว

Source : การบินไทยแจง 3 ปมร้อน ‘สรรหาดีดี-ซื้อเครื่องบิน-กู้เงิน ECP’

Be the first to comment on "การบินไทยแจง 3 ปมร้อน ‘สรรหาดีดี-ซื้อเครื่องบิน-กู้เงิน ECP’"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*